Η Ειλικρίνεια, η Ακεραιότητα και η Αμεροληψία, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες στη λειτουργία της DEMO και όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται και σχετίζονται με τους συνεργάτες της, πρέπει να αντανακλούν τις αξίες αυτές.

H DEMO δραστηριοποιείται σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και θεωρεί ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσης που αναπτύσσει, αποτελεί ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα στην επιχειρηματική της πρακτική και στην οικοδόμηση επαγγελματικών συνεργασιών.

Η ανάπτυξη και υιοθέτηση κανόνων συμμόρφωσης, εκτός από την ηθική της διάσταση, αποτελεί και μια συνιστώσα για μια ρεαλιστική και αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και διατήρησης της θετικής φήμης της εταιρείας. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές, οι εταιρικές σχέσεις, η συνεργασία με προμηθευτές καθώς και η επικοινωνία χαρακτηρίζονται από ηθική ορθότητα και νομιμότητα. Η  DEMO συμμορφώνεται απόλυτα με το σύνολο της νομοθεσίας και των κανόνων που επιβάλλονται στον κλάδο δραστηριοποίησής της και διαρκώς αναπτύσσει εσωτερικά συστήματα ελέγχου για την συμμόρφωσή της προς αυτό  το  θεσμικό πλαίσιο. Η πολυπλοκότητα και η πολυδιάσπαση της νομοθεσίας, είτε αυτή προέρχεται από το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο είτε από το αντίστοιχο σύνολο διεθνών κανόνων, αποτελεί μια πρακτική που συναντιέται στον φαρμακοβιομηχανικό κλάδο και γι αυτό η DEMO, στο πλαίσιο της εταιρικής συμμόρφωσης, αποκρυπτογραφεί όλο το θεσμικό σύστημα και το επικοινωνεί στο σύνολο των εργαζομένων της. Οι δραστηριότητες της εταιρείας ασκούνται σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που διέπουν το  συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο.

Επιπλεόν, η DEMO είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), αλλά και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και επιπλέον του Διεθνούς και Εθνικού νομοθετικού πλαισίου ακολουθεί το αυστηρό πλαίσιο κανόνων που υπαγορεύει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου σε θέματα συμμόρφωσης.

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης, για την DEMO, είναι προτεραιότητα και λειτουργεί στον άξονα της πρόληψης αρνητικών συμπεριφορών και καταστάσεων. Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σημασία στον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων σε θέματα διαφθοράς, σχεδιάζει και εφαρμόζει ελέγχους προληπτικά, ώστε να υπάρχει ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας, με διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς της αποτελεσματικότητας αυτών των ελέγχων στη διαχείριση της έκθεσης της εταιρείας σε κινδύνους. Μέσα από αυτό το πλαίσιο επιλύει τις όποιες αδυναμίες εμφανίζονται στο επίπεδο της πολιτικής συμμόρφωσης.

ΣΚΟΠΟΣ | Η ανάπτυξη εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών αλλά και ενός αυστηρού συστήματος ελέγχου εφαρμογής μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η επιχειρηματική ακεραιότητα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ | Η πρόληψη είναι το πλέον σημαντικό για την αποφυγή συμπεριφορών εκ μέρους των συνεργατών που δεν συνάδουν με τους κανόνες ηθικής και νομικής τάξης που έχει υιοθετήσει και γι’ αυτό έχει αναπτύξει ανάλογες εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές.

Η DEMO πιστεύει ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης, δημιουργεί έναν μηχανισμό εγγύησης της καλής λειτουργίας της, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο κανόνων, αποκτώντας έτσι σημαντικά πρόσθετα οφέλη στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, στη κατεύθυνση εξασφάλισης της διαφάνειαςσ’ όλα τα στάδια της επιχειρησιακής της δομής. Τα οφέλη που εξασφαλίζονται από την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και καλά δομημένου προγράμματος συμμόρφωσης, περιλαμβάνουν την:

  • δέσμευση για ειλικρινή και υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά
  • ανάπτυξη και εφαρμογή τακτικών, αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • δημιουργία και διατήρηση μιας αποτελεσματικής γραμμής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες ώστε η ανίχνευση αρχικά και κατόπιν η επίλυση θεμάτων ορθής εφαρμογής των προτύπων συμμόρφωσης να γίνεται άμεσα και απρόσκοπτα.

Το πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης περιλαμβάνει διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται στην εταιρεία και έχει επικοινωνηθεί επαρκώς, ώστε ανάλογα να προσαρμόζεται η εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες συμμόρφωσης της εταιρείας και να τους τηρούν στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Οι πολιτικές αυτές και οι διαδικασίες ορίζουν επίσης και τον τρόπο συνεργασίας που η εταιρεία υιοθετεί με τρίτα πρόσωπα, εξωτερικούς συνεργάτες και με υπηρεσιακούς παράγοντες.

H Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης, ώστε όλες οι υπηρεσίες να εκτελούνται με ακεραιότητα και με επαγγελματική εντιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοί της έχουν γνώση και κατανόηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και του κώδικα δεοντολογίας και ότι ενεργούν σύμφωνα με αυτά. Προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στο σύνολο των εργαζομένων που περιλαμβάνει σεμινάρια, παρουσιάσεις, casestudies αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο online. Ενέργειες και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται άμεσα όταν εντοπίζονται παραλείψεις που μπορεί να μετριάσουν τα υψηλά standards που εφαρμόζει η εταιρεία.

Προτεραιότητα η εκπαίδευση ολόκληρης της εταιρείας και η θέσπιση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συμμόρφωσης.

Mέρος της παγκόσμιας οικονομίας, η DEMO, λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στις θεμελιώδες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος. Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελούν για την εταιρεία μας μια πρόκληση για την εκδήλωση υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ενσωμάτωση των Δέκα Παγκόσμια Αποδεκτών Αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις οποίες είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πολιτική μας για αυτή την αρχή, υλοποιείται από το πρόγραμμα συμμόρφωσης, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία μας.

Οι αξίες της DEMO είναι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και  η διαφάνεια. Η δέσμευσή μας για εντιμότητα και ακεραιότητα είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην πρόληψη και ανίχνευση πεδίων διαφθοράς και στον τομέα αυτό εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής. Στις όποιες ενέργειες που αντιβαίνουν την καλή επαγγελματική πρακτική, εμείς προτάσσουμε τις αρχές μας λειτουργώντας με ειλικρίνεια, σεβασμό και υπευθυνότητα.


H DEMO στα πλαίσια της Επιστημονικής ενημέρωσης και κατάρτισης των Επαγγελματιών Υγείας ,κάθε χρόνο επιχορηγεί την συμμετοχή τους σε Συνέδρια Επιστημονικού περιεχομένου.

Σκοπός των χορηγιών αυτών, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων τους και η ενίσχυση της επιστημονικής τους κατάρτισης σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας τους όπως και η λήψη πληροφοριών για τα προϊόντα της DEMO. Οι Επιστημονικές Εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, είτε με την χορηγία Επαγγελματιών Υγείας είτε με Προωθητική Παρουσία, είναι σύμφωνες με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους του ΕΟΦ και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

H DEMO, προχωρεί σε Δωρεές τεχνολογικού εξοπλισμού προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της υποδομής τους και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Υλοποιεί Δωρεές σε Συλλόγους Ασθενών, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας συγκεκριμένων ασθενειών καθώς επίσης την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού.

Επίσης προβαίνει σε Επιχορηγήσεις Ερευνητικών Κέντρων με σκοπό την ενεργή υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας.


Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Ρητά σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 5/2016  Γνωμοδότηση  της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το περιεχόμενο  της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016, δεν προβαίνουμε σήμερα σε σχετική δημοσιοποίηση στοιχείων και επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων ( ΕΥΦ)