Από το 1996 που η DEMO αποφάσισε να εστιάσει στη νοσοκομειακή αγορά, η εταιρεία έχει έναν εντυπωσιακό κύκλο εργασιών κάθε έτος. Το 2000, €18.000.000 ποσό που έφτασε το 2008 στα €90.000.000, γεγονός που καταδεικνύει ένα ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 20%. Σήμερα ο κύκλος εργασιών της Demo είναι 207 εκατ.€.

Επιπρόσθετα, η συνεχής επένδυση σε βελτιώσεις της παραγωγής σε συνδυασμό με την άκρως πετυχημένη παρουσία μας στο νοσοκομειακό χώρο, είχε αποτέλεσμα μια ακόμη πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη της κερδοφορίας μας.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς πωλήσεις αποτελούν όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, ξεπερνώντας το 40% των συνολικών εσόδων το 2020. Μια πραγματικότητα που συνάδει με την στρατηγική μας δέσμευση για επέκταση της παρουσίας μας σε όλο τον κόσμο και με τη συμβολή της παγκόσμιας αγοράς στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.


Η DEMO ΑBEΕ εστιάζει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.

Αυτό υποδηλώνει και η τελευταία μας επένδυση που ξεπερνά τα €60.000.000 με στόχο τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών γραμμών. Αυτή η τελευταία επένδυση – η μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ιδιωτική επιχείρηση – ενισχύει το ρόλο μας στην παγκόσμια αγορά, με νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως:

  • Παραγωγή μεγάλης κλίμακας βάσει συμβολαίου
  • Προετοιμασία φακέλων για όλο τον κόσμο