Πιστοποίηση Υπεύθυνης Λειτουργίας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση της DEMO ΑΒΕΕ στα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015. Οι πιστοποιήσεις από τα διεθνή αυτά πρότυπα  επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας για την εδραίωση και εφαρμογή άριστων πρακτικών και συστημάτων διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αλλά και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των συστημάτων και διαδικασιών της εταιρείας, υλοποιήθηκαν ενέργειες όπως:

Υγεία:

 • Οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης όλων των μελών ομάδας Α΄ Βοηθειών (εγκατάσταση Αθήνας), στην χρήση του απινιδωτή της εταιρίας.
 • Οργάνωση εκπαίδευσης των μελών της ομάδας Α΄ Βοηθειών (εγκατάσταση Θεσσαλονίκης) στην παροχή Α΄ Βοηθειών με ευθύνη του Ιατρού Εργασίας.
 • Οργάνωση ετήσιων εξετάσεων προσωπικού (γενικών και ειδικών).
 • Παροχή υποστήριξης και οδηγιών για θέματα ιατρικής φύσεως αλλά και για την αντιμετώπιση-διαχείριση της Covid-19.

Ασφάλεια:

 • Υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων των εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου (εγκατάσταση Αθήνας) σε θέματα Πυρασφάλειας (αναγνώριση συναγερμού στον Πίνακα Πυρασφάλειας, αντιμετώπιση συμβάντος). 
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων της πτέρυγας των γυάλινων φυσίγγων Γ+2 (εγκατάσταση Αθήνας) σε θέματα Πυρασφάλειας (αναγνώριση συναγερμού στον Πίνακα Πυρασφάλειας, αντιμετώπιση συμβάντος). 
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων των εργαστηρίων RND (εγκατάσταση Θεσσαλονίκης) σε θέματα Πυρασφάλειας (αναγνώριση συναγερμού στον Πίνακα Πυρασφάλειας, αντιμετώπιση συμβάντος). 
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων των Αποθηκών Ετοίμου Προϊόντος (εγκατάσταση Θεσσαλονίκης) σε θέματα Πυρασφάλειας (αναγνώριση αιτίου, αντιμετώπιση συμβάντος).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε άσκηση με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Η άσκηση περιελάμβανε την χρήση πυροσβεστήρων. 

 • Προγραμματισμός για ειδικές εκπαιδεύσεις των μελών της ομάδας Πυρασφάλειας σε θέματα Πυρασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων βάση των σεναρίων επικίνδυνων καταστάσεων που έχουν συνταχθεί.
 • Οργάνωση και υλοποίηση ασκήσεων εκκένωσης με την υποστήριξη των μελών ομάδων Πυρασφάλειας και Α΄ Βοηθειών στα κτίρια Β και Γ (εγκατάσταση Αθήνας).
 • Οργάνωση και υλοποίηση άσκησης εκκένωσης κτιρίου Α (εγκατάσταση Αθήνας) 
 • Προγραμματισμός άσκησης εκκένωσης εγκατάστασης Θεσσαλονίκης. 
 • Υλοποίηση καταγραφής ελλείψεων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά θέση εργασίας και διανομής αυτών στο αντίστοιχο προσωπικό.
 • Παρακολούθηση θερμοκρασιών θερινής περιόδου για τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και παροχή οδηγιών στο προσωπικό κατά την διάρκεια του καύσωνα σε θέσεις εργασίας που κινούνται σε εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης.
 • Προσθήκη προστατευτικών Plexiglass όποτε απαιτείται, λόγω μετακίνησης ή προσθήκης νέων γραφείων.
 • Παρακολούθηση εργασιών εξωτερικών συνεργείων σε καθημερινή βάση για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
 • Έλεγχος αυξημένης συχνότητας συστημάτων πυρασφάλειας και μόνιμων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων.
 • Υλοποίηση βελτίωσης σήμανσης ασφάλειας σε χώρους αποθηκών, γραφείων και νέων εργαστηρίων (εγκατάσταση Θεσσαλονίκης). Ολοκληρώθηκε η σήμανση όλων των πυροσβεστικών συστημάτων (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί, κομβία εκτάκτου ανάγκης) καθώς και των κομβίων αποδέσμευσης θυρών και των φωτιστικών ασφαλείας και η μοναδική κωδικοποίηση αυτών. 
 • Συνεχίζεται η ενίσχυση του αριθμού των φορητών πυροσβεστήρων κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα όπου κρίνεται απαραίτητο αναλόγως των ευρημάτων των επισκέψεων, τόσο στην εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης όσο και στην εγκατάσταση της Αθήνας.
 • Υλοποίηση ελέγχου ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας (ντουζιέρες ασφαλείας και σταθμοί πλύσης ματιών) των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Περιβάλλον:

 • Σχεδιασμός και οργάνωση καμπάνιας για την περιβαλλοντική αφύπνιση των εργαζομένων της εταιρίας.