Login

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

1. Η εταιρεία «DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» με έδρα στο 21ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στο Κρυονέρι (η «Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον παρόντα Διαγωνισμό, ο οποίος απευθύνεται σε νέους επιστήμονες συγκεκριμένων σχολών με χρηματικά έπαθλα € 2.000, € 1.000 και € 500 αντιστοίχως και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία για  έξι (6) μήνες με μηνιαίο μικτό ποσό αμοιβής ύψους € 750.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι είναι είτε Τελειόφοιτοι είτε Πτυχιούχοι φοιτητές των ακόλουθων σχολών (ελληνικών ή ξένων) Πανεπιστημίων (με ή χωρίς Μεταπτυχιακό τίτλο) και με ελάχιστο βαθμό πτυχίου τουλάχιστον ίσον ή μεγαλύτερο από >7,5:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

• Χημικού
• Βιολογίας
• Φαρμακευτικής
• Χημικών Μηχανικών
• ΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών
• ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών& Μηχανικών Αυτοματισμού

 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει είτε να έχουν κάνει την εγγραφή τους στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το πρόγραμμα σπουδών τους, είτε να έχουν λάβει πτυχίο εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης και ο μέσος όρος του πτυχίου ή των βαθμών που έχουν συγκεντρώσει ως εκείνη την στιγμή να είναι τουλάχιστον ίσος ή μεγαλύτερος από 7,5.

 

3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους από την 01 Απριλίου 2019 έως και τις 31 Μαΐου 2019, η οποία είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό oκάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει ειδική αίτηση υποβολής, η οποία περιέχεται στην ιστοσελίδα https://www.demo.gr/el/startyourjourney. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης συμμετοχής και να επισυνάπτουν όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί έγκυρη και να συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη που θα επιβεβαιώνει την λήψη της αίτησης.

 

6. Ο κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου παρέχει δικαίωμα στην Εταιρεία καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτούνα τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα καταχωρούνται αμέσως σε ειδική λίστα που τηρεί η Εταιρεία σε συγκεκριμένο αρχείο και ταξινομούνται κατά κλάδο.

 

7. Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Εταιρείας προερχόμενους από διαφορετικά τμήματα αυτής θα επιλέξει κατά την απόλυτη, ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της τους συμμετέχοντες εκείνους, οι οποίοι κερδίζουν τα χρηματικά έπαθλα και την δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία. Η επιτροπή θα αποφασίζει κατόπιν διαλογικής συζήτησης και κατά πλειοψηφία και δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί οποιαδήποτε απόφαση της. Η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

 

8. Τα έπαθλα του διαγωνισμού χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανά σχολή:

• 1η Κατηγορία: Χρηματικό Έπαθλο: Ευρώ 2.000

• 2η Κατηγορία: Χρηματικό Έπαθλο: Ευρώ 1.000

• 3η Κατηγορία: Χρηματικό Έπαθλο: Ευρώ 500

 

Tα χρηματικά έπαθλα θα καταβληθούν εντός 2 μηνών από την επιλογή των νικητών.

 

Ταυτόχρονα στους νέους που θα λάβουν τα χρηματικά έπαθλα κάθε κατηγορίας θα χορηγείται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία για  έξι (6) μήνες με μηνιαίο μικτό ποσό αμοιβής ύψους € 750 με λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίσει η Εταιρεία πριν από την ανάθεση της πρακτικής άσκησης.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις κατά την Επιτροπή προϋποθέσεις προκειμένου να απονεμηθούν έπαθλα, τότε η Εταιρεία διατηρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα να επιλέξει μικρότερο αριθμό υποψηφίων και να μην απονείμει έπαθλα για ορισμένες κατηγορίες.

 

9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο site https://www.demo.gr/el/startyourjourney . H Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  όπως σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των ενδιαφερόμενων.

 

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Εταιρεία για το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που έχει κατά την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση ebarkoula@DEMO.GR ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό 210 8161802 – Compliance Officer κ. Ελένη Μπάρκουλα. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ρητά εάν επιθυμούν τη λήψη ενημέρωσης τους μέσω email ή SMS από την Εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους.

 

11. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την απονομή των χρηματικών επάθλων για προωθητικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος, τα οποία μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

 

12. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή της Εταιρείας, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

 

13. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

 

14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρείας ή ένσταση κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 

15.  Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.demo.gr/el/startyourjourney

 

16. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, την τήρηση των δεδομένων και όλων των λοιπών θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν είναι τα εξής:

 

DEMO ABEE

• 21ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας

• Κρυονέρι 14568

• Τηλ.: 210 8161802

• Email: ebarkoula@demo.gr

• Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ελένη Μπάρκουλα

 

17. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.